Slibbehandeling

Slibrecycling: gebruik uw bronnen beter

Slib dat van nature wordt gecreëerd door afvalwaterzuiveringsinstallaties en afvalwaterzuivering kan heel waardevol zijn. Veolia Water Technologies ondersteunt alle belanghebbenden uit de publieke sector en de industrie bij het beheer van bioafval. Dat is zowel een economische kwestie als een milieukwestie.


Slibbehandeling: een grote uitdaging voor het milieu

De behandeling van industrieel en huishoudelijk afvalwater is belangrijk voor de openbare veiligheid en het milieu. Er wordt geschat dat er sinds 2010 in Frankrijk 5,5 miljard kubieke meter afvalwater is geproduceerd. Dat is een volume van 175.000 liter dat elke seconde moet worden behandeld in ongeveer 18.000 afvalwaterzuiveringsinstallaties in het land. Slibbehandelingsprocessen zijn gericht op risico's voor het milieu vermijden en de watercyclus en zijn circulaire economie respecteren.    


In de afgelopen decennia heeft Veolia Water Technologies een reputatie opgebouwd als dé erkende specialist in afvalwaterbehandeling en nieuwe saneringstechnologieën. De Veolia Group heeft gepatenteerde, innovatieve oplossingen ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van grote industrieën, lokale autoriteiten en openbare entiteiten.
 

Waarom investeren in slibbehandeling?

Territoriale methanisering, recycling van bioafval, microfiltratie… Uw primair en actief slib moet niet als afval worden beschouwd en daarom worden verwijderd, maar moet juist worden behandeld als een potentieel waardevolle hulpbron die winstgevend kan zijn. In feite draagt de juiste behandeling van slib en afvalwater rechtstreeks bij aan het verlagen van de bedrijfskosten van waterzuiverings- en behandelingsinstallaties. Zo worden namelijk de lozingskosten verlaagd van een deel van het bioafval dat het resultaat is van desintegratie- en bezinkprocessen.
 
Volgens ADEME kan tot 60% van het slib van afvalwaterzuiveringsinstallaties worden teruggewonnen via innovatieve processen zoals agronomische recycling. En het kan ook worden geïntegreerd in nieuwe gebruikssituaties in de context van landbouwverspreiding. Stabilisatie van slib door methanisering biedt daarentegen ook de mogelijkheid om een grote hoeveelheid biogas te produceren.
 

Enkele kerncijfers

In Frankrijk beheerde Veolia in 2017:
 

  • Meer dan 1.900 afvalwaterzuiveringsinstallaties in opdracht van de overheid.
  • 637 miljoen kubieke meter afvalwater en werden 12,9 miljoen inwoners bediend door een saneringsnetwerk.

 
https://www.veolia.fr/activites/gestion-de-leau/nos-expertises/traitement-des-eaux-usees
 

Which technologies for sludge treatment?

The solutions developed by Veolia Water Technologies enable compliance with strict specifications—reduction of mud produced during wastewater purification, optimised valuation of remaining sludge, quality standards for effluents and sludge—as well as absolute respect for environmental standards. Discover some of the technologies used below.

Exelys™ and Biothelys™: thermal hydrolysis

Exelys™ and Biothelys™ have developed a sludge treatment technique based on the principle of thermal hydrolysis, coupled with anaerobic digestion and biogas generation. This solution significantly reduces the amount of organic sludge generated during water treatment processes—up to 35% less solids—leading to an additional 30-50% biogas production.

 

Anita™: nitrogen sludge treatment

The main objective of the Anita™ range is treating nitrogen concentrations naturally present in certain sludge and wastewater, in order to better guarantee the reuse or valorisation of treated flows. The compact device meets the latest applicable standards and is distinguished by a very low energy consumption – which is close to true self-sufficiency.

 

Bioco™: optimised thermal drying

Rapid sludge drying is an unavoidable and essential process for recovery and extraction. Bioco™ technology breaks new ground by introducing the principle of an opposite circulation of sludge and drying air – heated up to 170 ° C – within the circuit. The device allows optimal recovery of valuable biosolids while eliminating any risk of material ignition.

 

Solia™: greenhouse drying

Solia™ is the reference technology for solar sludge drying. The process takes advantage of natural heat generated by the sun to quickly dry materials stored under glass. The solution is aimed at both public authorities and small and medium-sized businesses looking for a compact, economical and environmentally friendly sludge treatment solution.

 

Pyrofluid™: ash incineration and recovery

Pyrofluid™ solution promotes the rapid and efficient removal of primary and secondary sludge by incineration in a fluidised bed furnace. Brought to a temperature of 850°C, the sludge instantly combusts—in around two seconds—generating a bed of ash that can be upgraded downstream. Pyrofluid™ is an ideal technology for large urban communities and certain industries.
 

Athos™: total elimination by oxidation

Athos™ technology is based on the principle of wet oxidation or OVH. This innovative solution focuses on the mineralisation of sludge. The sludge is preheated and then injected with high doses of pure oxygen to generate a mineral solid.

 

For the production of biogas to farm fertiliser, sludge treatment and related technologies continue to improve. Don’t hesitate to contact Veolia Water Technologies now for a better valorisation of your resources.

 

Welke technologieën voor slibbehandeling?

De door Veolia Water Technologies ontwikkelde oplossingen maken naleving van strikte eisen mogelijk. Denk hierbij aan eisen zoals de vermindering van slib die geproduceerd wordt tijdens afvalwaterzuivering, geoptimaliseerde waardering van resterend slib, kwaliteitsnormen voor effluenten en slib en respect voor milieunormen. Ontdek enkele van de onderstaande technologieën.
 
Exelys™en Biothelys™: thermische hydrolyse
Exelys™ en Biothelys™ hebben een slibbehandelingstechniek ontwikkeld op basis van thermische hydrolyse, gekoppeld aan anaerobe vergisting en biogasproductie. Deze oplossing vermindert de hoeveelheid organisch slib die wordt gegenereerd tijdens waterbehandelingsprocessen aanzienlijk. Hierdoor zijn er tot 35% minder vaste stoffen, wat leidt tot 30-50% extra biogasproductie.
 
Anita™: stikstof slibbehandeling
Het hoofddoel van de Anita™-technologie is het behandelen van stikstofconcentraties die van nature aanwezig zijn in bepaald slib en afvalwater om zo het hergebruik of de valorisatie van behandelde stromen beter te garanderen. Het compacte apparaat voldoet aan de nieuwste geldende normen en onderscheidt zich door een zeer laag energieverbruik. Het apparaat is bijna zelfvoorzienend.


Bioco™: geoptimaliseerde thermische droging
Snelle droging van slib is een onvermijdelijk en essentieel proces voor terugwinning en extractie. De Bioco™-technologie is baanbrekend door het principe van een tegenovergestelde circulatie van slib en het gebruik van drogende lucht in het circuit die verwarmd is tot 170 °C. Het apparaat maakt een optimale terugwinning van waardevolle biologische vaste stoffen mogelijk en elimineert tegelijkertijd elk risico op materiaalontbranding.


Solia™: broeikas drogen
Solia™ is dé technologie voor het zondrogen van slib. Het proces maakt gebruik van de natuurlijke warmte van de zon om materialen die onder glas zijn opgeslagen, snel te drogen. De oplossing is bedoeld voor zowel overheden als kleine en middelgrote bedrijven die op zoek zijn naar een compacte, economische en milieuvriendelijke oplossing voor slibbehandeling.
 
Pyrofluid™: asverbranding en terugwinning
 Pyrofluid™ bevordert de snelle en efficiënte verwijdering van primair en secundair slib door verbranding in een wervelbed-oven. Op een temperatuur van 850 °C verbrandt het slib binnen ongeveer twee seconden waardoor een asbed ontstaat dat downstream geüpgraded kan worden. Pyrofluid™ is een ideale technologie voor grote stedelijke gemeenschappen en bepaalde industrieën.


Athos™ volledige eliminatie door oxidatie
 Athos™ is gebaseerd op het principe van natte oxidatie of OVH. Deze innovatieve oplossing richt zich op de mineralisatie van slib. Het slib wordt voorverwarmd en vervolgens geïnjecteerd met hoge doses pure zuurstof om een minerale vaste stof te creëren.
 
Voor de productie van biogas voor landbouwmest worden de slibbehandeling en aanverwante technologieën steeds beter. Aarzel niet om contact op te nemen met Veolia Water Technologies voor een goede valorisatie van uw middelen.